Khmer (Cambodia)
Thai (ภาษาไทย)
Lao (ພາສາລາວ)
French (Fr)
Korean(Republic of Korea))
Japanese(JP)
Chinese(中国)
English (United Kingdom)
Vietnamese-VN
Trang chủ Tin tức mới - blog Danh mục hiệu đính
Danh mục hiệu đính
04
 
1. Kiểm tra skiện
K
iểm tra kỹ sự kiện, số liệu, tên riêng. Nếu còn cần thêm thông tin vào phút cuối, đánh dấu chỗ thiếu thật nổi bật để không ai quên.
 
 2. Kiểm tra chính tả
Trước khi hiệu đính bản in, hãy kiểm tra chính tả bản điện tử để tìm lỗi chính tả, cũng như các lỗi mà bạn hoặc đồng nghiệp thường xuyên mắc phải, chẳng hạn như quên không đóng ngoặc đơn hoặc ngoặc kép.
 
3. Đọc to
Đọc văn bản trong giai đoạn hiệu đính sẽ làm tăng cơ hội phát hiện ra lỗi, đặc biệt là từ bỏ sót (“có báo cáo tổng kết kèm theo”) hoặc từ bị lặp lại (“có báo cáo tổng kết kèm theo”).
 
4. Tập trung vào một dòng một lần
Khi hiệu đính tài liệu in, sử dụng mảnh giấy khác hoặc thước kẻ để che văn bản sau dòng bạn đang hiệu đính, di chuyển mảnh giấy xuống dưới khi bạn tiếp tục. Phương pháp này giúp bạn giữ được thứ tự và không đọc quá nhanh và để sót lỗi khó thấy.
 
5. Chú ý đến định dạng
Hiệu đính không chỉ là rà soát văn bản. Hãy chắc chắn rằng cách trình bày tài liệu tuân thủ các đặc điểm đã thiết lập. Kiểm tra đánh số trang, căn chỉnh cột, phông chữ tương đối, kích thước, và các đặc điểm khác về các yếu tố tiêu chuẩn như đầu đề, tiêu đề phụ, ghi chú, chú thích. Kiểm tra từng đặc điểm trong danh mục, chẳng hạn như xem từng dòng đầu đề, sau đó đến từng chú thích v.v.
 
6. Hiệu đính lại
Sau khi chỉnh sửa xong, hiệu đính lại tài liệu cẩn thận, chứ không phải chỉ đơn giản là kiểm tra những thay đổi. Chẳng hạn, việc thêm vào hoặc xóa bớt đi có thể làm thay đổi số dòng.
 
 
Emily
Member of Assurance Team
 

Hồ Chí Minh

icon-phone
(028) 6294 9962
mobi
090 901 4460
icon-mail

Hà Nội

icon-phone
(024) 3652 7206
mobi
091 695 3121
icon-mail

Global

mobi
+84 (0)90 901 4166 (V)
mobi
+84 (0)90 901 4460 (E)
icon-mail

Tin tức mới - blog